Baroul Prahova - U.N.B.R. COMUNICAT

U.N.B.R. COMUNICAT

 
Publicat in: 29 February  2020 (19:16:05)

  

COMUNICAT

privind publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a Ordonantei Guvernului nr. 5 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Prin actul normativ sus mentionat s-a implementat Directiva (UE) 2018/822 A CONSILIULUI din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal cu privire la modalitatile transfrontaliere care fac obiectul raportarii. România avea obligatia de a implementa acest document european pâna la data de 31.12.2019.

Prevederile relevante din Directiva sunt urmatoarele: „ Articolul 8ab (5)Fiecare stat membru poate lua masurile necesare pentru a da intermediarilor dreptul la o derogare de la depunerea informatiilor cu privire la o modalitate transfrontaliera care face obiectul raportarii în cazul în care obligatia de raportare ar încalca privilegiul profesional legal în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv. În aceste circumstante, fiecare stat membru ia masurile necesare pentru a impune intermediarilor sa notifice fara întârziere oricarui alt intermediar sau, daca nu exista un alt intermediar, contribuabilului relevant obligatiile de raportare care îi revin în temeiul alineatului (6). Intermediarii nu pot beneficia de o derogare în temeiul primului paragraf decât în masura în care îsi desfasoara activitatea în limitele legilor nationale relevante care le definesc profesia.

(6)Fiecare stat membru ia masurile necesare pentru a impune ca, în cazul în care nu exista niciun intermediar sau în care intermediarul informeaza contribuabilul relevant sau un alt intermediar cu privire la aplicarea unei derogari în temeiul alineatului (5), obligatia de depunere a informatiilor cu privire la o modalitate transfrontaliera care face obiectul raportarii revine celuilalt intermediar informat sau, daca acesta nu exista, contribuabilului relevant.

Uniunea Nationala a Barourilor din România (UNBR) a participat la discutiile de la Ministerul Finantelor Publice (Comisia de Dialog Social) legate de implementarea Directivei în dreptul intern, aceasta având dispozitii si cu privire la obligatii de raportare a liber profesionistilor care pot invoca un privilegiu de natura secretului profesional, deci si a avocatilor, cu privire la activitati cu caracter transfrontalier , denumite în Directiva, „aranjamente transfrontaliere”.

În esenta, avocatul va trebui sa aduca la îndeplinire obligatia de raportare catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a informatiilor cerute de lege, doar daca exista acordul scris al clientului („contribuabilului relevant”), iar în lipsa acestui acord, avocatul va trebui sa notifice în scris, fara întârziere, altui intermediar ca are aceasta obligatie, iar daca nu exista alt intermediar, chiar clientului.

[ „Art. 291 4 (7) În cazul intermediarilor care, potrivit legii, fac obiectul unei obligatii de pastrare a secretului profesional, acestia raporteaza aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii doar cu acordul scris al contribuabilului relevant.

(8) În lipsa acordului prevazut la alin. (7):

a) intermediarul notifica, fara întârziere, în scris, oricarui alt intermediar obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19);

b) intermediarul notifica, fara întârziere, în scris, contribuabilului relevant obligatia de raportare a informatiilor prevazute la alin. (19), în cazul în care nu exista un alt intermediar.”]

Prevederile indicate intra în vigoare la data de 1 iulie 2020.

În Comisia de Dialog Social de la Ministerul Finantelor, reprezentantul UNBR a solicitat expres clarificarea sintagmei „fara întârziere” si a modalitatii în care avocatul (liber profesionistul) ar trebui sa investigheze daca exista un alt intermediar pe care sa îl notifice etc, aspecte care vor fi clarificate în Ghidul de aplicare a noilor dispozitii, care se preconizeaza a fi finalizat si publicat pe site-ul ANAF în termen de 60 de zile de la publicarea ordonantei. ANAF va emite un ordin de aprobare a formularului de raportare. De asemenea, s-a sustinut o modalitate de transpunere a Directivei compatibila cu obligatia fundamentala pentru avocat de pastrare a secretului profesional.

Raportarea prevazuta în noul act normativ se aplica avocatilor care activeaza în domeniul consultantei cu caracter transfrontalier si se încadreaza în notiunea de ,,intermediar” , în sensul dispozitiilor art.294 ind.4 nou introduse în lege.

Dispozitiile nu de refera la avocatii care au luat cunostinta de informatii în cursul evaluarii situatiei juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligatiei de aparare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare.

Multumim pentru sprijin doamnei avocat Luisiana Dobrinescu, reprezentantului UNBR în Grupul de lucru de la Ministerul finantelor Publice

Presedintele UNBR

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova