Baroul Prahova - HOTARAREA nr. 145<br>  12 aprilie 2021

HOTARAREA nr. 145
12 aprilie 2021

 
Publicat in: 26 April  2021 (10:22:04)

  
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTARAREA nr. 145

12 aprilie 2021

 

privind Regulamentul de regularizare a

contributiilor anuale ale avocatilor la fondurile C.A.A.

 

In conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata si ale art. 17 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor;

Avand in vedere solicitarea de vot comunicata membrilor Consiliului UNBR prin care a fost cerut votul cu privire la proiectul de „Regulament de regularizare a contributiilor anuale ale avocatilor la fondurile CAA” (in continuare Regulamentul), in forma reanalizata de catre Consiliul CAA a proiectului de Regulament, cu amendamentul propus de Comisia Permanenta privind formularea art. 8 alin. (2) din Regulament

In urma votului exprimat prin mijloace electronice de membrii Consiliului UNBR in perioada 07-12 aprilie 2021 si a raportului privind numaratoarea voturilor

Consiliul U.N.B.R., adopta prezenta:

 

 

HOTARARE:

 

 

Art. 1 – Aproba Regulamentul de regularizare a contributiilor avocatilor la fondurile CAA, prevazut la Anexa 1 a prezentei hotarari, cu amendamentul Comisiei Permanente privind art. 8 alin. (2).

Art. 2 – Prezenta hotarare se comunica Consiliului U.N.B.R. si C.A.A. care va lua masuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro si pentru comunicarea la barouri si la filialele C.A.A., pentru a fi adusa la cunostinta avocatilor cu drept de exercitare a profesiei si membrilor adunarilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat in exercitiul profesiei.

Art. 3 – Consiliul de Administratie C.A.A. si filialele C.A.A. vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii.

 

 

 

 

C O N S I L I U L U. N. B. R.

 

 

 

Anexa la Hotararea Consiliului UNBR nr. 145 din 12 aprilie 2021

 

Regulament de regularizare a contributiilor anuale ale avocatilor la fondurile C.A.A.

 

 

Art. 1 – Aplicabilitatea regularizarii contributiilor

  1. Contributiile la sistemul CAA se regularizeaza anual, la cerere, in functie de venitul brut anual obtinut de avocat, in conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul CAA:

Art. 17. Contributii. Dispozitii generale. Dreptul la regularizare. Legea nr. 72/2016 – art. 19 alin. (2)

  1. Anual, dupa caz, contributiile la fondurile sistemului se pot regulariza in functie de veniturile brute anuale efectiv realizate din onorarii de avocatul cu drept de exercitare a profesiei.

  2. In vederea regularizarii contributiilor la fondurile sistemului, avocatii vor depune la filiala sau sucursala o declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior, insotita, la cerere, de documente contabile justificative.

  3. Procedura de regularizare va fi stabilita prin regulament tematic, aprobat prin hotararea Consiliului U.N.B.R.

(2) Regularizarea contributiilor are ca scop acumularea de catre avocat a unui numar suplimentar de puncte de pensie, in baza veniturilor anuale obtinute.

(3) Regularizarea contributiilor se poate efectua doar daca avocatul nu are restante la obligatiile contributive, principale si accesorii, catre fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor la data depunerii cererii de regularizare.

 

Art. 2 – Venitul brut anual

Venitul brut anual pentru care se regularizeaza contributiile se calculeaza prin insumarea veniturilor brute lunare realizate din profesie de catre avocat in anul calendaristic respectiv, prevazute de art. 19 alin. (2) din Legea 72/2016.

 

Art. 3 – Contributii minime si maxime anuale

(1) Contributia minima anuala se calculeaza prin insumarea cotelor minime lunare in vigoare in anul calendaristic respectiv, pe perioada de stagiu de cotizare realizata de avocat in anul supus regularizarii contributiilor.

(2) Contributia maxima anuala se calculeaza prin insumarea cotelor maxime lunare in vigoare in anul calendaristic respectiv, pe perioada de stagiu de cotizare realizata de avocat in anul supus regularizarii contributiilor.

(3) Daca avocatul a avut stagiu de cotizare in profesie doar pe o fractiune de an, contributiile minime si maxime se calculeaza prin insumarea cotelor minime, respectiv maxime, in vigoare doar pentru perioada de stagiu de cotizare realizat in profesie.

 

Art. 4 –Contributia anuala regularizata

(1) Contributia anuala regularizata se calculeaza procentual din venitul anual, dar nu mai putin decat contributia minima anuala si nu mai mult decat contributia maxima anuala.

(2) Contributia anuala regularizata nu poate fi mai mica decat suma contributiilor lunare din anul calendaristic respectiv datorate de avocat, contributiile cu titlu de contributii lunare fiind definitive. Daca suma contributiilor lunare datorate este mai mare decat contributia anuala regularizata, contributia anuala regularizata este egala cu suma contributiilor lunare datorate.

 

Art. 5 – Procentul aplicabil contributiei regularizate

Procentul aplicabil la calcularea contributiei anuale regularizate este cel prevazut de art. 20 din Legea 72/2016, stabilit prin hotararea Consiliului U.N.B.R. pentru contributiile lunare.

 

Art. 6 – Calculul contributiei de plata in urma regularizarii

(1) Contributia de plata in urma regularizarii se calculeaza ca diferenta intre contributia anuala regularizata ?i suma contributiilor lunare datorate si platite conform prevederilor art. 19, 20 si 21 din Legea 72/2016 si art. 19 din Statutul CAA.

(2) Filiala sau sucursala, dupa caz, va efectua regularizarea contributiilor numai dupa verificarea documentelor justificative si certificarea faptului ca avocatul nu are restante la obligatiile contributive, principale si accesorii, catre fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.

 

Art. 7 – Termene de depunere a documentelor

(1) In vederea regularizarii contributiei la fondul sistemului, avocatul depune la filiala sau sucursala, incepand cu 25 februarie a anului urmator celui pentru care se face regularizarea si pana cel tarziu 15 zile dupa data limita de depunere a declaratiei anuale de venit la organul fiscal:

  1. Cererea de regularizare care include si declaratia pe propria raspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior, defalcate pe luni (Anexa 1);

  2. Declaratia anuala privind venitul realizat depusa la administratia financiara (copie) ;

  3. alte acte justificative cerute de filiala/sucursala in sustinerea cererii de regularizare.

(2) Nedepunerea cererii de regularizare si a documentelor aferente pana la termenul limita prevazut de alin. (1) duce la pierderea dreptului de regularizare a contributiilor.

 

Art. 8 – Obligativitatea de punere la dispozitia filialei sau sucursalei a documentelor justificative

(1) Avocatul trebuie sa puna la dispozitia filialei sau sucursalei sistemului dovezile veniturilor realizate pentru care se efectueaza regularizarea.

(2) In situatia in care se constata din documentele justificative ca, din eroare, intr-o luna s-a declarat un venit mai mic decat cel real realizat, pentru continuarea procedurii de regularizare, pe baza declaratiei rectificative depuse de petent, se vor achita mai intai diferenta de contributie corect datorata, aferenta venitului lunar real realizat si majorarile de intarziere de la data la care contributia aferenta venitului lunar realizat era scadenta, conform art. 25 din Legea 72/2016.

(3) In situatia in care se constata in urma verificarilor ca intr-o luna s-au achitat contributii mai mari decat cele datorate, sumele achitate in plus se compenseaza cu sumele de plata rezultate in urma calculului regularizarii.

 

Art. 9 – Mod de distribuire a contributiilor pe luni

(1) Distribuirea contributiilor pe lunile anului se face cronologic, pana la atingerea plafonului de contributie maxima lunara pe fiecare luna, incepand cu luna ianuarie sau luna de incepere a activitatii, dupa caz, si continuand pana in luna decembrie.

(2) Contributiile lunare rezultate in urma regularizarii nu pot fi mai mici decat contributiile lunare datorate.

Art. 10 – Termene de calcul si plata

(1) Filiala sau sucursala calculeaza contributiile datorate in urma regularizarii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii avocatului, termen ce poate fi prelungit pana la 60 de zile prin decizie a Consiliului de Administratie al filialei in functie de numarul de cereri primite, si emite fisa de calcul-angajament (Anexa 2) a sumelor datorate cu titlu de contributie la sistemul C.A.A. ce va fi asumata sub semnatura atat de filiala/sucursala cat si de avocat in termenul mentionat.

(2) Filiala sau sucursala, dupa caz, in baza cererii de regularizare si a fisei de calcul-angajament, va emite si va comunica avocatului o decizie de regularizare, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii fisei de calcul-angajament.

(3) Decizia de regularizare prevazuta la alin. (2) poate fi contestata de contribuabil in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se depune la sediul emitentului deciziei de regularizare si se solutioneaza de catre C.A.A. conform prevederilor art. 89 alin. (2) din Statutul C.A.A.

(4) Decizia de regularizare necontestata in termen este definitiva.

(5) Sumele aferente contributiilor de plata rezultate in urma calculului regularizarii stabilite conform alin. (1) se achita intr-un termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei de regularizare. La cererea avocatului termenul mai poate fi prelungit o singura data cu inca 30 de zile.

(6) Neplata integrala a sumelor aferente regularizarii pana la data prevazuta la alin. (5) atrage plata majorarilor de intarziere conform art. 24 si art. 25 din Legea 72/2016 calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.

 

Art. 11 – Inregistrarea contributiilor in fisa avocatului

Filiala inregistreaza in fisa de obligatii contributive a avocatului cotele de contributie conform regularizarii stabilite prin fisa de calcul doar dupa achitarea lor de catre avocat.

 

 

 

Anexa 1


FILIALA ________________________ A

CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR

Nr.inreg.________din___________

 

 

CERERE

Privind regularizarea contributiilor

aferente anului _____

 

Subsemnatul(a) Nume si si prenume _____________________________________________________

Nr. Dosar Profesional _________________

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitate: Stagiar / Definitiv,

avand in vedere dispozitiile art. 19 alin (2), art. 20 si art. 21 din Legea 72/2016 coroborate cu prev. art. 17 din Statul C.A.A. si indeplinind conditiile prevazute de Regulamentul privind Regularizarea Contributiilor, solicit regularizarea veniturilor la sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor si declar pe propria raspundere ca veniturile realizate pe anul _________ sunt dupa cum urmeaza:

 

Luna

Venit brut lunar realizat din profesie

Ianuarie

 

Februarie

 

Martie

 

Aprilie

 

Mai

 

Iunie

 

Iulie

 

August

 

Septembrie

 

Octombrie

 

Noiembrie

 

Decembrie

 

TOTAL

 

 

 

Avocat,

 

 

Anexa 2

 

FILIALA ________________________ A

CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR

Nr.inreg.________din___________

 

 

FISA DE CALCUL REGULARIZARE CONTRIBU?II

Pentru anul __________

In conformitate cu art. 17 Statut C.A.A.

 

Avocat ________________________________________________

Nr. Dosar Profesional _____________

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luna

Venit brut lunar real realizat

Contributie datorata si platita

Diferenta contributie regularizata

- de plata -

Total cota dupa regularizare

venit aferent total cota dupa regularizate

(1)

(2)

(3)

(4) = cota max/ramasa – (3)

(5) = (3) + (4)

(6)

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Venit brut total din profesie realizat in anul ________ : __________________ lei

Contributie regularizata anuala datorata pentru venitul brut total anual: _____________ lei

Ma angajez sa achit contributiile regularizate asa cum rezulta din prezenta fisa de calcul

 

Avocat,

 

Contabil Sef filiala,

 
Descarca documentul in format PDF


~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova