Hotararea nr.367/22.06.2018 a Consiliului UNBR

Descarcare document    Hotarare Regulament Examen – PDF

Descarcare document    Hotarare_Consiliu organizare Examen 2018 – PDF

Descarcare document    MODEL CERERE ADMITERE STAGIAR SI DEFINITIV – PDF

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA NR. 367/ 22.06.2018

pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut), Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 22 iunie 2018, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se aprobă „REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de
definitivat în alte profesii juridice”, prevăzut în anexa la prezenta Hotărâre.
Art. 2 – Prezenta Hotărâre şi anexa acesteia se publică pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică barourilor.
Art. 3 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).
Art. 4 – La data publicării prezentei Hotărâri orice alte dispoziţiuni privind examenul de primire în profesia de avocat adoptate prin acte ale Consiliului U.N.B.R., contrare prezentului
Regulament, se abrogă.

Adoptată azi 22 iunie 2018 în şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la Alba-Iulia

CONSILIUL U.N.B.R.
1ANEXA
REGULAMENT – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de
avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi
de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat
în alte profesii juridice
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Dreptul de a fi primit în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen naţional
şi unitar.
(2) De la data înscrierii în barou ca avocat stagiar în urma promovării examenului, acesta
este obligat, fără alte formalităţi, să frecventeze formele de pregătire profesională iniţială
organizate în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
(denumit în continuare ,,I.N.P.P.A.” ), în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
(3) Examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat (în con
tinuare „examenul”) este organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România (în
continuare „U.N.B.R.”) în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat (în continuare „Lege”), pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R.
adoptată conform art. 66 lit. h) din Lege.
(4) Examenul are caracter unitar, este organizat şi se desfăşoară pe baza următoarelor
principii: caracterul echitabil şi nediscriminator; caracterul transparent; caracterul obiectiv al
modalităţii de corectare.
(5) Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ,
distinct, în funcţie de vocaţia candidaţilor de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau
titlul profesional definitiv, prin înscrierea în barou ca urmare a promovării examenului.
Art. 2. (1) La examenul prevăzut la art.1 se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 12 din Lege.
(2) La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul
de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 12 şi 20 alin. (5) şi (6) din Lege.
(3) În sensul prezentului Regulament, sunt persoane care au absolvit examenul de
definitivat în alte profesii juridice, juriştii care au dobândit definitivarea în funcţia juridică
exercitată anterior, dacă:
a. examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe
scrise;
b. examenul de definitivare în altă profesie juridică s-a desfăşurat în baza
unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de
avocat; în sensul prezentului Regulament, este compatibilă cu programa de
examen pentru admiterea în profesia de avocat o programă de examen ce
cuprinde cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);
c. un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege,
a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare, atestă îndeplinirea
condiţiilor prevăzute mai sus.
(4) Îndeplinirea condiţiei privind definitivarea în funcţia juridică exercitată anterior se
verifică de Comisia de examen.
Art. 3. I.N.P.P.A. poate organiza cursuri pregătitoare pentru susţinerea examenului, pe baza
hotărârii Consiliului U.N.B.R.Art. 4. (1) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi
se desfăşoară în mod unitar, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul
U.N.B.R.
(2) Consiliul U.N.B.R. poate stabili, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A.,
desfăşurarea examenului în anumite centre teritoriale sau în localitatea sediului central al
I.N.P.P.A., precum şi arondarea teritorială a candidaţilor la susţinerea examenului în raport
de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen.
(3) Consiliul U.N.B.R. stabileşte, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A.,
tematica, bibliografia de examen, metodologia de examinare şi data la care se susţin probele
de examen.
Capitolul II. Examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul
I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar)
Secţiunea 1. Modalitatea de examinare
Art. 5. (1) Examenul se organizează anual. Consiliul U.N.B.R. poate decide organizarea mai
multor examene într-un an, din raţiuni legate de politica profesională privind selecţia la
primirea în profesia de avocat.
(2) Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe tip
grilă, la următoarele discipline:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
Art. 6. (1) Testul grilă cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Timpul
necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este cel stabilit de comisia de
elaborare a subiectelor pentru aceasta proba; acesta nu poate depăşi 4 ore de la momentul
la care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.
(2) La testul grilă, fiecare răspuns corect se evaluează cu un punct.
(3) Evaluarea lucrărilor la testul grilă se realizează prin procesare (scanare) electronică.
(4) Subiectele pot avea și caracter aplicativ, constând în rezolvarea unor cazuri practice pe
baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine
cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.
Secţiunea 2. Înscrierea la examen
Art. 7. (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului,
taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului
U.N.B.R.
(2) Data, centrul/centrele de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi
publicate pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj
cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de
la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a
baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la acesta.
(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 1.
(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată.
Tematica şi bibliografia stabilite pentru examen vor fi publicate pe paginile de internet ale
U.N.B.R. și I.N.P.P.A.(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8), care
formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, la
sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.
(6) Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul
în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât
cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în
declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-
un centru teritorial al I.N.P.P.A., potrivit menţiunilor din Anexa 1. În toate cazurile, candidaţii
au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al
I.N.P.P.A.
(7) Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie
legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va cuprinde acte
depuse în copii certificate pentru conformitate şi se înaintează la I.N.P.P.A..
(8) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
– certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
– actul de identitate, în copie;
– diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost
obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată
de facultatea absolvită;
– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data
depunerii cererii;
– certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare
psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile
barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;
– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul,
motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
(9) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi
Statutul profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de
primire în profesie.
(10) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul
baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului.
(11) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de
la afişarea listei la sediile barourilor.
(12) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de
examen.
(13) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen.
(14) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică barourilor, care vor
proceda la afişarea acestora.
(15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotărârea Consiliului
U.N.B.R.. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu
menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat – ………. anul ……, luna ………” în
contul bancar al I.N.P.P.A., menţionat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea
examenului de primire în profesie.
(16) I.N.P.P.A. va repartiza sumele încasate, conform hotărârii Consiliului U.N.B.R.
(17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la
susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia
stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării
listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru
respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.
(18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a
făcut înscrierea, care o va înainta de îndată I.N.P.P.A.(19) Cererea se soluţionează de I.N.P.P.A. în termen de 30 de zile de la comunicarea
acesteia de către barou la I.N.P.P.A.
(20) Cu 15 zile înainte de data începerii examenului, consiliile barourilor vor preda
Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclusiv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor
de înscriere la examen, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.
Secţiunea 3. Comisiile de examen
Art. 8. Comisia de examen este desemnată de Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza
propunerilor barourilor.
Art. 9. (1) Comisia de examen este compusă din: Comisia de organizare a examenului,
Comisia de elaborare a subiectelor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem şi Comi-
sia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj. Fiecare comisie este compusă din subcomisii
potrivit disciplinelor de examen.
(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la
gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acest
sens declaraţii pe propria răspundere.
(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor
comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această
situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.
(4) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art.
10 alin. (1) şi (2).
(5) Membrii comisiei de organizare a examenului nu pot face parte din celelalte comisii.
(6) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de
soluţionare a contestaţiilor la barem, la aceeaşi disciplină de examen.
(7) Cazurile de incompatibilitate prevăzute anterior sunt de strictă interpretare.
Art. 10. (1) Preşedintele și Vicepreședinții Comisiei de examen sunt desemnați de Comisia
Permanentă a U.N.B.R.
(2) Comisia de examen se compune din avocaţi definitivi, cu reputaţie neştirbită, care au
deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen,
inclusiv lectori ai I.N.P.P.A., în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Supravegherea pe parcursul desfăşurării examenului este asigurată, de regulă, de
personal cu activitate didactică, cu aptitudini în coordonarea activităţilor de examen, angajat
pe baza de convenţie încheiată cu centre universitare de profil juridic din cadrul Facultăţilor
de Drept agrementate de U.N.B.R., potrivit hotărârilor adoptate de organele profesiei în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a
şedinţelor Consiliului U.N.B.R.
(4) Pentru tehnoredactarea grilelor şi corectarea prin procesare electronică a acestora se
încheie convenţii cu societăţi/persoane specializate în activitatea respectivă, cu respectarea
confidenţialităţii datelor primite în cursul examenului.
Art. 11. (1) Comisia de organizare a examenului este desemnată distinct de Comisia
Permanentă a U.N.B.R. dintre avocaţii propuşi de barouri – lectori ai I.N.P.P.A., îşi
desfăşoară activitatea sub coordonarea vicepreşedinţilor Comisiei de examen şi are, în
principal, următoarele atribuţii:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art. 2;
b) centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista
candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează
lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;
c) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi
desfăşurarea examenului, identifică şi, după caz, pregăteşte spaţiile
adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de
rechizite, serviciile de asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării
examenului şi de pază necesare pentru păstrarea ordinii publice lalocurile de examinare şi de evaluare a candidaţilor, asigură formalităţile
necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz,
pentru membrii comisiilor;
d) asigură paza grilelor, la sediul comisiei şi în timpul transportului
acestora;
e) asigură confecţionarea ştampilelor-tip, numerotate, pentru
examen;
f) instruieşte cu 24 – 48 de ore înaintea datei examenului persoanele
care asigură supravegherea în sălile de examen, responsabili de sală şi
supraveghetori, numiţi prin hotărâre a preşedintelui comisiei de examen;
g) preia de la preşedintele Comisiei de examen grilele şi baremul de
evaluare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;
h) păstrează în condiţii de deplină siguranţă grilele şi baremul de
evaluare;
i) coordonează multiplicarea grilelor, în funcţie de numărul
candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de grile pentru
fiecare sală;
j) repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, dispune
afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare
probă, pe pagina de web a I.N.P.P.A., precum şi pe uşile sălilor de
examen;
k) distribuie candidaţilor grilele;
l) afişează baremul de evaluare la localurile de examen după
încheierea examenului şi asigură publicarea acestuia pe pagina de web
a I.N.P.P.A.;
m) organizează transportul lucrărilor de la sălile de desfăşurare a
examenului la centrele de examen şi răspunde de securitatea acestora;
n) ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară examenul să
nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute
de prezentul regulament;
o) întocmeşte listele finale;
p) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă
concluziile Consiliului U.N.B.R.;
q) informează de îndată Preşedintele comisiei de examen cu privire
la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în
prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune
anularea unor subiecte;
r) asigură afişarea şi publicarea simultană pe pagina web a
I.N.P.P.A.;
s) propune Consiliului U.N.B.R. eventualele modificări în modul de
organizare şi desfăşurare a examenului;
t) exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a
examenului.
(2) Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului
Regulament şi a coordonatelor metodologice principale prevăzute la Anexa nr. 3.
Art. 12. (1) Vicepreşedinţii Comisiei de examen repartizează sarcinile ce revin membrilor
Comisiei de organizare a examenului, în vederea bunei desfăşurări a examenului, cu
respectarea prevederilor art.13 din prezentul Regulament.
(2) Fiecare membru al Comisiei de examen poartă întreaga răspundere pentru realizarea
atribuţiilor ce i-au fost repartizate, fără a avea dreptul de a exercita alte atribuţii decât cele
specifice comisiei din care face parte, ori cele care i-au fost repartizate.
(3) Preşedintele Comisiei de examen coordonează şi controlează aducerea la îndeplinire a
acestor sarcini.Art. 13. (1) Membrii celorlalte comisii de examen vor fi numiţi, la propunerea barourilor, de
regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a U.N.B.R. ca având
experienţă în elaborarea subiectelor şi verificarea cunoştinţelor de specialitate ale
candidaţilor.
(2) Desemnarea membrilor comisiilor de examen se face pe baza consimţământului scris
exprimat anterior.
(3) Membrii Comisiei de examen vor încheia contracte prin care se vor prevedea
modalităţile de plată precum şi atribuţiile şi obligaţiile ce le revin potrivit dispoziţiilor
prezentului Regulament.
(4) Contractele de participare la comisii se semnează de către Preşedintele Comisiei de
organizare a examenului sau de către un alt membru al acestei comisii, desemnat de către
preşedinte.
(5) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de Comisia de
organizare a examenului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.
Art. 14. (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă numai din membri desemnaţi,
ca atare, pentru fiecare disciplină de examen în parte (subcomisii de examen), de către
Preşedintele Comisiei de examen, pe baza propunerilor făcute de barouri şi aprobate de
Comisia Permanentă a U.N.B.R.
(2) O persoană nu poate elabora subiecte decât la o singură materie de examen..
(3) Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuţii:
a. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
– subiectele să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi
publicate de Consiliul U.N.B.R.;
– subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate şi
să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi
bibliografiei;
– timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat
desfăşurării probei de examen;
– să se asigure unitatea de evaluare la nivelul întregului examen;
– sa nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;
– subiectele să urmărească şi verificarea capacitaţii candidaţilor de a
utiliza cunoştinţele teoretice în cadrul unui / unor caz(uri) practic(e).
b. predarea către Preşedintele comisiei de examen, a subiectelor, în plicuri
sigilate, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise;
c. elaborarea baremului de evaluare.
Art. 15. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem soluţionează, sub coordonarea
preşedintelui comisiei de examen şi cu consultarea membrilor Comisiei de elaborare a
subiectelor, contestaţiile la barem şi adoptă baremul definitiv, care se publică pe paginile web
ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune reverificarea lucrărilor a căror punctare
iniţială a fost contestată şi acordă punctajul conform baremului de evaluare definitiv.
Secţiunea 4. Desfăşurarea examenului
Art. 16. Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea
cunoştinţelor teoretice şi aptitudinilor de a aplica aceste cunoştinţe în cazuri practice.
Art. 17. (1) Testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări la
materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a).
(2) Grilele de examen cuprind aceleaşi întrebări, care vor fi amplasate într-o ordine
diferită, astfel încât să se evite distribuirea grilelor cu cuprins identic candidaţilor alăturaţi.
(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit
de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore socotite din momentul în care
s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.(4) Fiecare răspuns corect primeşte un punct.
(5) Evaluarea lucrărilor se realizează prin procesare (scanare) electronică.
(6) Evaluarea lucrărilor se poate efectua într-un singur centru de examen, conform
hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Art. 18. Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării examenului, să comunice între ei
sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu
excepţia celor specific autorizate de comisia de examen, sub sancţiunea eliminării din exa-
men pentru fraudă.
Art. 19. (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probei este permis
numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai
târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află grilele de examen.
(2) Întrucât evaluarea lucrărilor se face electronic, în vederea rezolvării grilelor candidaţii
folosesc numai pix cu pastă de culoare neagră, distribuit la intrarea în sala de examen.
(3) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen în ordine alfabetică, conform listelor
afişate. Fiecare candidat primeşte o grilă, cu ştampila comisiei de examen, pe care îşi scrie
cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul lucrării de
examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării acesteia, numai după ce persoanele care
supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă
a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii
care urmează a fi sigilată. Grilele vor fi redactate şi distribuite astfel încât în raport de
aşezarea în sală a candidaţilor să se excludă posibilitatea ca grilele candidaţilor alăturaţi să
fie identice.
(4) Din momentul deschiderii plicului în care se află grilele niciun candidat nu mai poate
intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează
de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd
dreptul de a mai susţine examenul.
(5) Pe toată durata desfăşurării examenului este interzisă părăsirea sălii de examen de
către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporar
sala, el trebuie să fie însoţit de un supraveghetor până la înapoierea în sala de examen;
comisia de examen poate stabili reguli speciale în acest sens.
(6) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate
comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat
examenului.
Art. 20. (1) Pe parcursul desfăşurării examenului membrii comisiei de examen şi
supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii sau informaţii referitoare la rezolvarea
subiectelor şi nu pot aduce modificări acestora şi baremului de evaluare. Orice nelămurire
legată de subiecte se soluţionează numai de Comisia de elaborare a subiectelor.
(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească
timpul stabilit, primesc altă grilă, care va avea același număr cu cea primită inițial de
candidat. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-
primire a lucrărilor. Grilele folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori,
menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în
condiţiile stabilite de comisia de examen.
(3) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care
se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la
predarea ultimei lucrări.
(4) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de
predare-primire a acestora.
(5) Vicepreşedintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de
Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori, după
care le predă pe bază de proces-verbal persoanei desemnate să realizeze procesarea
eletronică a acestora.(6) Frauda atrage eliminarea imediată din examen. Se va considera ca fiind fraudă oricare
dintre următoarele:
– înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care
se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea
lucrării;
– copierea de la alţi candidaţi;
– comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în
interiorul sălii de examinare;
– deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare
privind materiile de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate
în timpul examenului;
– deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care
permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora
(telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă
acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– substituirea de persoană.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (6) de mai sus, frauda şi modul de realizare a acesteia vor
fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală iar
lucrarea se va anula cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de
organizare a examenului, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia.
(7 1 ) Candidatul eliminat din examen pentru motiv de fraudă nu se va putea înscrie în
următorii 5 ani în vederea susţinerii unui nou examen de primire în profesia de avocat.
(8) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de
responsabilul de sală şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi
prezenţi precum şi numele responsabilului de sală şi al supraveghetorilor.
Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale
Art. 21. (1) Baremul de evaluare stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor
desemnaţi pentru fiecare materie de examen, se afişează la localul de examen şi se publică
pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A., după încheierea probei.
(2) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se
depun la sediul I.N.P.P.A. sau, după caz, la centrul unde se desfăşoară examenul.
(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 48
de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul definitiv stabilit în urma soluţionării
contestaţiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. şi la sediul acesteia. Soluţiile
se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru
finalizarea soluţionării contestaţiilor. Motivarea este pusă la dispoziția Comisiei Permanente.
(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că
răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul
corespunzător întrebării se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit
prin baremul definitiv.
(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că
răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul corect, punctajul corespunzător
întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca
fiind corecte prin baremul definitiv.
(6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai
multe întrebări, punctajul corespunzător întrebării/întrebărilor anulate se acordă tuturor
candidaţilor.
Art. 22. (1) Pe timpul corectării prin procesare eletronică, colţul lucrării nu se desigilează.
(2) După ce toate lucrările au fost procesate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea
se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează
imediat în documentele de examen.Art. 23. Rezultatele se publică simultan pe paginile de web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se
transmit în vederea afişării la centrul de desfăşurare a examenului.
Art. 24. (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut.
(2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor la centrul unde se
desfăşoară examenul.
(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se renumerotează şi se resigilează.
(4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor la punctaj, însoţite de un
borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.
(5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj este definitiv.
(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj,
comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu punctajul obţinut de candidaţi,
care se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se afişează la centrul de examen.
Art. 25. (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan la
centrul/centrele de desfăşurare a examenului şi paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.
(2) Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin 70
(şaptezeci) de puncte, cu condiţia ca la fiecare disciplină să fi obținut cel puţin 10 (zece)
puncte.
Capitolul III. Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit
examenul de definitivat în alte profesii juridice în vederea dobândirii titlului profesional
de avocat definitiv
Secţiunea 1. Modalitatea de examinare
Art. 26. (1) Examenul se organizează anual.
(2) Examenul constă în susţinerea unei probe tip grilă la următoarele materii:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
(3) Subiectele vor urmări verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale candidaţilor
privind organizarea, exercitarea şi deontologia profesiei de avocat precum şi deprinderile şi
aptitudinile acestora privind aplicarea în practică, în forme şi modalităţi specifice exercitării
profesiei de avocat, a cunoştinţelor teoretice, a doctrinei şi a jurisprudenţei din materiile de
examen.
(4) Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină
în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.
Secţiunea 2. Înscrierea la examen
Art. 27. (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului,
taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului
U.N.B.R.
(2) Data, centrul de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe
pagina web a U.N.B.R. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile
înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare
barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea
examenului şi informaţiile necesare înscrierii la examen.
(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 2.
(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi,
la cerere, contra cost, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3).(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (7), care
formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, la
sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.
(6) Cererea va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat
admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus
cererea de înscriere la examen. Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia
matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va
cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate, şi se înaintează la centrul de
examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la
care s-a depus cererea.
(7) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
– certificatul de naştere, în copie certificată, pentru conformitate;
– actul de identitate, în copie;
– diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a
obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole
eliberată de facultatea absolvită;
– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data
depunerii cererii;
– certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare
psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către
consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de
fiecare barou;
– dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regulament, a
examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este
cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
(8) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi
Statutul profesiei, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează de consiliul
baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie.
(9) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului
cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului.
(10) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de
la afişarea listei la sediile barourilor.
(11) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de
examen.
(12) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen.
(13) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică barourilor, care vor
proceda la afişarea acestora.
(14) Comisia de examen, prin membrii anume desemnaţi, va finaliza verificările privind
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situaţia în care se constată
neîndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen
va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situaţie.
Contestaţia la rezultatul verificării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare şi va
fi soluţionată de Preşedintele comisiei de examen. Rezultatul soluţionării contestaţiei este
definitiv.
(15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotărârea Consiliului
U.N.B.R.. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu
menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat – ………. anul ……, luna ………” în
contul bancar al I.N.P.P.A., menţionat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea
examenului de primire în profesie.(16) Din sumele astfel încasate, I.N.P.P.A. va repartiza prin ordin de plata sumele care vor
avea destinaţia hotărâtă de Consiliul U.N.B.R.
(17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la
susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia
stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării
listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru
respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.
(18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a
făcut înscrierea, care o va înainta de îndată la I.N.P.P.A.
(19) Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, respectiv de la
comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A.
(20) Cu 15 zile înainte de data începerii examenului, consiliile barourilor vor preda
Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclusiv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor
de înscriere la examen, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.
Secţiunea 3. Comisiile de examen
Art. 28. Dispoziţiile art. 10-17 din Capitolul II, secţiunea 3 din prezentul regulament, se aplică
în mod corespunzător.
Secţiunea 4. Desfăşurarea examenului
Art. 29. (1) Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unei probe tip grilă la următoarele
discipline:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
(2) Subiectele au un caracter teoretic şi aplicativ şi presupun tratarea unui/unor subiect(e)
teoretic(e) şi soluţionarea a câte unui caz practic la fiecare materie din cele prevăzute la alin.
(1).
(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor este cel stabilit de Comisia de
elaborare a subiectelor; acesta nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a
încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.
(6) Dispoziţiile art. 18-20 din Capitolul II, secţiunea 4 din prezentul regulament, se aplică în
mod corespunzător.
Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale
Art. 30. Dispoziţiile art. 21-25 din Capitolul II, secţiunea 5 din prezentul regulament, se aplică
în mod corespunzător.
Capitolul IV. Dispoziţii comune finale
Art. 31. (1) Consiliul U.N.B.R. poate mandata Comisia Permanentă a U.N.B.R. să exercite
atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament.
(2) Procedura de validare a examenului de către Consiliul U.N.B.R. va include obligatoriu
analiza activităţii Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi a I.N.P.P.A. privind organizarea şi
desfăşurarea examenului.
Art. 32. Dacă prin lege sau statutul profesiei de avocat nu se prevede altfel, termenele
prevăzute de prezentul regulament se socotesc pe ore, respectiv pe zile, cu începere din
momentul producerii actului sau faptului care determină curgerea lor.
Art. 33. Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să
fie afişat la sediile U.N.B.R. / I.N.P.P.A. / barourilor / centrul de examen, anunţul se va afişade îndată pe panoul de afişaj sau, după caz, pe/la uşa de intrare în sediul acestora ori pe
pagina de internet a respectivelor instituții.
Art. 34. (1) Lucrările de examen ale candidaţilor, împreună cu dosarul transmis către
I.N.P.P.A., precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea examenului se arhivează
şi se păstrează în arhiva I.N.P.P.A. pe o durată de doi ani.
(2) În aceleaşi condiţii se păstrează şi un exemplar din dosarul de examen al candidaţilor
admişi în profesie.
(3) Exemplarul dosarului de examen al candidaţilor admişi în profesie, aflat la barourile la
care au fost depuse cererile de primire în profesie, va fi avut în vedere la soluţionarea
cererilor de înscriere în barou şi se păstrează după soluţionarea acestora, distinct, o
perioadă de cinci ani.
(4) Dosarele de examen ale candidaţilor respinşi / retraşi, aflate la barouri, care conţin acte
originale/copii legalizate în original, se restituie la cererea acestora, în termen de maximum 5
ani de la data validării examenului, cu menţiunea preluării documentelor de către candidat.
Art. 35. (1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile privind examenul de primire
în profesia de avocat cuprinse în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în Statutul
profesiei de avocat.
(2) Orice alte dispoziţii privind examenul de primire în profesia de avocat, adoptate prin
hotărâri ale Consiliului U.N.B.R., contrare prezentului Regulament, se abrogă.
Art. 36. „REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia
de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv” adoptat prin
Decizia Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007, republicată, se abrogă.