Hotararea UNBR 325/17.02.2018-reguli de procedura privind registrele nationale ale avocatilor

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 325
17 februarie 2018
În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) și art. 5 alin. (10) din și ale art. 66 lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271/26.08.2017 prin care s-au aprobat Registrele Naționale ale Avocaților Români, și Regulamentul acestora, urmând ca Anexele la Regulament să fie comunicate ulterior, după finalizarea procedurilor informatice de punere în funcțiune a registrelor,
Ținând cont de Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 212/30 martie 2017 și propunerile înaintate și dezbătute în ședința Consiliului UNBR din 26 .08.2017
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare „UNBR”), în ședința din 17 februarie 2018,
H O T Ă R Ă Ș T E :
Art. 1 – (1) Se aprobă regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) si art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Registrele Naționale ale Avocaților Români se pun în funcțiune după 90 de zile de la data publicării prezentei Hotărâri și vor funcționa în paralel cu cele ținute, în format hârtie, de fiecare formă de exercitare a profesiei de avocat. Consiliile Barourilor vor verifica si vor clarifica prin consultarea avocaților funcționarea Registrelor, iar eventualele propuneri de perfecționare a acestora se vor analiza până la împlinirea termenului prevăzut mai sus.
Art. 2 – (1) Taxa datorată de barouri pentru acoperirea cheltuielilor UNBR privind realizarea aplicației informatice, cheltuielile de dezvoltare ulterioară a acesteia, cheltuielile de exploatare și mentenanță precum și cheltuielile legate de infrastructura necesară funcționării aplicației este prevăzută în Anexa 2 a prezentei Hotărâri. Cuantumul maximal al taxelor ce se pot stabili de barou

2
pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor în vederea eliberării de certificate sau înscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului, ori de către terți sunt stabilite în aceeași Anexă.
(2) Barourile pot decide scutirea de taxa de procesare și cercetare, caz în care petentul va achita la barou numai taxa datorată UNBR.
Art. 3 – Cerințele menționate în regulile de procedură și anexele la acestea pot fi cuprinse în câmpuri specifice distincte în aplicația on-line, fără a avea în mod obligatoriu formatul menționat în prezenta hotărâre.
Art. 4 – Prevederile privind anexele cuprinse în Hotărârea Consiliului UNBR nr. 271/26 august 2017 se modifică în mod corespunzător.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe pagina web www.unbr.ro .
Art. 6 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea dispozițiilor prezentei hotărâri la cunoștința avocaților și pentru punerea sa în aplicare.
C O N S I L I U L U. N. B. R.

3
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018
REGULI DE PROCEDURĂ PRIVIND REGISTRELE NAȚIONALE ALE AVOCAȚILOR ROMÂNI
SECŢIUNEA I – DISPOZIŢII COMUNE
Art. 1 – Aplicația informatică „Registrele naționale ale avocaților români” este compusă din:
a) Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (denumit în continuare „RAA”)
b) Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (denumit în continuare „RPA”)
Art. 2 – (1) Informațiile şi actele transmise de formele de exercitare a profesiei, destinate înscrierii în registrele menționate la art. 1, se țin atât centralizat, la nivelul fiecărui barou, în secțiunea corespunzătoare a aplicației informatice „Registrele naționale ale avocaților români”, cât şi la nivelul formei de exercitare a profesiei care le-a transmis, pe suport de hârtie.
(2) Administrarea datelor cuprinse în aplicația informatică „Registrele naționale ale avocaților români” se realizează de fiecare barou.
(3) Uniunea Națională a Barourilor din România (denumită în continuare „UNBR”) asigură realizarea aplicației informatice „Registrele naționale ale avocaților români”, dezvoltarea ulterioară a acesteia, exploatarea și mentenanța sistemului informatic precum și infrastructura necesară funcționării aplicației la nivelul UNBR, în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului UNBR.
Art. 3 – Cererea de înscriere a actelor întocmite de avocat şi, respectiv, cererea de înscriere a patrimoniului de afectațiune, inclusiv cea de modificare/completare a patrimoniului profesional înscris, formulate de avocați, sunt scutite de taxă.
Art. 4 – (1) Administratorul sistemului informatic la nivelul baroului (în continuare „administratorul sistemului”) este desemnat prin hotărârea consiliului baroului.
(2) Cu acordul consiliului baroului, administratorul sistemului își poate delega competențele, dar rămâne răspunzător pentru aprobarea efectuării înscrierilor.
(3) Persoana delegată de administratorul sistemului nu poate delega, la rândul său, competențele primite.
(4) Cu acordul consiliului baroului, administratorul sistemului poate angaja personal calificat care să îl ajute în realizarea sarcinilor sale.
(5) Administratorul sistemului este comun pentru RAA și RPA.
4
SECŢIUNEA A II-A – REGISTRUL ELECTRONIC AL ACTELOR ÎNTOCMITE DE AVOCAȚI (RAA)
1. Înscrierea în RAA
Art. 5 – În RAA se înscriu:
a) actele juridice întocmite de avocați și care cuprind mențiunea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor [art. 3 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 51/1995];
b) actele întocmite de avocați conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, în activitățile de asistență și reprezentare a persoanelor fizice și juridice interesate în fața altor autorități publice decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1995.
Art. 6 – (1) În termen de 3 zile de la data întocmirii actului, avocatul instrumentator înscrie documentul în registrul propriu al formei de exercitare a profesiei și solicită baroului, prin cerere (Anexa 1-A), să înscrie actul respectiv în RAA.
(2) Cererea de înscriere primește un număr de ordine, distinct de numărul unic generat de sistem după validarea cererii.
Art. 7 – Cererea de înscriere în RAA trebuie să cuprindă:
a. numele şi prenumele avocatului care solicită înscrierea;
b. numele și prenumele avocatului/avocaților care a/au instrumentat actul menționat în cererea de înscriere;
c. numărul din registrul pe format hârtie deținut de forma de exercitare a profesiei;
d. data actului în format zi/lună/an;
e. numele și prenumele semnatarului/semnatarilor actului, împreună cu celelalte elemente de identificare ale acestuia/acestora precum și, dacă este cazul, împuternicirea în baza căreia acesta/aceștia acționează;
f. tipul de act după natura sa juridică, bunurile la care se referă (în cazul imobilelor cu identificarea acestora în raport de datele înscrierii in cartea funciară, ori prin elemente de identificare cât mai precise – suprafață, vecinătăți, coordonate geografice etc.);
g. conținutul pe scurt al actului;
h. observații făcute de avocatul care solicită înscrierea;
i. copie în format PDF a actului întocmit;
j. modalitatea prin care avocatul care solicită înscrierea solicită să i se transmită comunicările privind cererea de înscriere, cu indicarea adresei de email sau poștale.
Art. 8 – (1) Administratorul sistemului verifică existența elementelor ce trebuie să fie cuprinse în cererea de înscriere, inclusiv datele privind dreptul de exercitare a profesiei de către avocat la data întocmirii actului și solicitării înscrierii, fără a analiza conținutul actului.
(2) Cererea de înscriere se respinge dacă avocatul instrumentator nu se află în exercițiul profesiei sau dacă sunt identificate date neadevărate/neconforme în cuprinsul cererii.
5
(3) Dacă cererea de înscriere nu cuprinde elementele prevăzute în prezenta anexă, se comunică solicitantului termenul până la care acestea să fie complinite, sub sancțiunea respingerii cererii de înscriere.
(4) Administratorul sistemului este obligat să soluționeze cererea de înscriere în RAA în termen de cel mult 10 zile de la înscrierea cererii. Dacă este cazul, administratorul poate solicita clarificări avocatului care solicită înscrierea (Anexa nr. 1-B), caz în care termenul de 10 zile se prelungește în mod corespunzător.
(5) Admiterea cererii de înscriere se pune în practică prin validarea de către administrator a cererii. Respingerea cererii de înscriere se comunică petentului prin adresă (Anexa 1-C), care se încarcă, împreună cu mențiunea „respins”, în aplicația informatică.
(6) Împotriva respingerii cererii de înscriere avocatul poate formula contestație în termen de două zile de la comunicare. Contestația se soluționează de decanul baroului în termen de trei zile de la înregistrarea acesteia. Hotărârea decanului este definitivă, în sistemul organizat pentru administrarea și funcționarea registrului.
(7) Odată cu admiterea cererii de înscriere şi validarea informatică a acesteia, înscrierea primește un număr unic generat de aplicația informatică. Din acel moment, modificarea datelor înscrise nu mai este posibilă, cu excepția cazurilor de îndreptare a unor erori materiale, situație în care se va urma procedura de rectificare a erorilor materiale prevăzută la Art. 13.
Art. 9 – (1) RAA cuprinde următoarele informații publice, care pot fi accesate de orice persoană interesată:
a. Numărul de înregistrare la forma de exercitare a profesiei;
b. Numele și prenumele avocatului care a solicitat înscrierea;
c. Numele și prenumele avocatului instrumentator sau al avocaților instrumentatori, după caz;
d. Data actului, cu precizarea zilei, lunii, anului;
e. Numele și prenumele părții/părților actului;
f. Tipul actului, după natura sa juridică, fără precizarea obiectului/valorii;
g. Observații, dacă este cazul.
(2) Actul anexat și informațiile privind conținutul său nu sunt publice. Informații cu privire la acestea pot fi solicitate conform procedurii prevăzute la Subsecțiunea 3.
2. Anularea înscrierii în RAA
Art. 10 – (1) Anularea unei înscrieri în RAA poate fi formulată de orice persoană care justifică un interes legitim, se identifică corespunzător, indică temeiul cererii de anulare și adresa la care să îi fie comunicat răspunsul la cerere (de email sau poștală).
(2) Cererea de anulare a înscrierii, în forma prevăzută în prezentele Reguli de procedură (Anexa 1-D), se poate face numai în sistem on-line, prin accesarea aplicației informatice.
6
(3) Dacă cererea de anulare a înscrierii nu a fost formulată de însuși avocatul care a solicitat anterior înscrierea, administratorul sistemului, în termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea cererii, îl informează pe avocat, prin e-mail sau prin poștă, asupra acestei cereri (Anexa 1-E).
(4) Administratorul sistemului sesizează decanul baroului asupra cererii de anulare în cel mult 10 zile de la înregistrarea cererii, anexând punctul de vedere al avocatului care a solicitat înscrierea ce formează obiectul cererii. Sesizarea decanului se face chiar dacă avocatul instrumentator nu formulează un punct de vedere asupra cererii de anulare.
(5) Decanul baroului se pronunță, prin hotărâre, asupra cererii de anulare în termen de 10 zile de la sesizarea administratorului sistemului. Hotărârea este comunicată petentului, precum și avocatului care a solicitat înscrierea actului. Hotărârea de admitere se încarcă, împreună cu mențiunea „anulat”, în aplicația informatică. Plângerea împotriva hotărârii decanului se soluționează de consiliul baroului iar hotărârea pronunțată este definitivă, în sistemul organizat pentru administrarea și funcționarea registrului.
3. Accesul la datele și actele înscrise în RAA
Art. 11 – (1) Avocatul care a solicitat înscrierea unui act instrumentat de el are acces gratuit la înscrierea din Registrul electronic (actul anexat și informațiile privind conținutul său) și poate accesa datele din Registru care nu sunt publice privitoare la acest act, pe bază de nume de utilizator și parolă.
(2) Aceleași drepturi au și ceilalți avocați care au atestat același act (în cazul actelor bilaterale sau multilaterale) și care au desemnat pe unul dintre ei pentru efectuarea înscrierii în RAA.
(3) Gratuitatea nu se aplică în cazul cererii prin care avocatul instrumentator solicită o copie a actului înscris, certificat de barou sub aspectul conformității cu cel stocat în aplicația informatică.
Art. 12 – (1) Terțul interesat, care poate justifica, prin indicarea temeiului legal, dreptul de a primi informații privind un act instrumentat de avocat, poate formula cerere (Anexa I-F) către administratorul sistemului prin care solicită informații asupra înscrierii acestui act. Informațiile sunt furnizate contra cost de administratorul sistemului.
(2) În cazul în care cererea este admisibilă, administratorul RAA comunică petentului cuantumul taxei pentru furnizarea informațiilor solicitate și contul bancar în care trebuie făcută plata/informații privind modalitatea de efectuare a plății în sistem on-line.
(3) După confirmarea efectuării plății, administratorul RAA îl informează pe avocatul care a solicitat înscrierea atât cu privire la formularea cererii de furnizare a informațiilor, cu precizarea identității petentului, cât și cu privire la răspunsul comunicat acestuia. Informarea se face în termen de 3 zile de la data efectuării de către petent a plății taxei de furnizare a informațiilor (Anexa 1-G) și, respectiv, de la data comunicării răspunsului către petent (Anexele 1-H și 1-I). În termen de două zile de la informarea sa asupra solicitării terțului, avocatul are dreptul de a comunica
7
administratorului sistemului un punct de vedere asupra solicitării. Administratorul sistemului nu transmite terțului răspunsul privind solicitarea mai înainte de expirarea acestui termen.
4. Îndreptarea erorilor materiale
Art. 13 – (1) Cererea de îndreptare a unor erori materiale (Anexa 1-J) poate fi formulată de avocatul care a solicitat înscrierea, ceilalți avocați instrumentatori (dacă este cazul) sau orice persoană care justifică un interes legitim.
(2) În cazul cererii formulate de un terț, administratorul sistemului informează în scris pe avocatul care a formulat cererea de înscriere (Anexa I-K) și îi va solicita să comunice un punct de vedere scris în termen de cel mult 3 zile.
(3) Administratorul sistemului sesizează consiliul baroului prin referat motivat, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii. Sesizarea consiliului baroului se face chiar dacă avocatul care a solicitat înscrierea nu formulează un punct de vedere asupra cererii de îndreptare.
(4) Decanul baroului se pronunță, prin hotărâre, asupra cererii de îndreptare în termen de 10 zile de la sesizarea administratorului sistemului. Hotărârea este comunicată petentului, precum și avocatului care a solicitat înscrierea. Hotărârea de admitere se încarcă în aplicația informatică iar datele eronate se rectifică corespunzător. Plângerea împotriva hotărârii decanului se soluționează de consiliul baroului iar hotărârea pronunțată este definitivă, în sistemul organizat pentru administrarea și funcționarea registrului.
SECŢIUNEA A III-A – REGISTRUL ELECTRONIC AL EVIDENȚEI PATRIMONIULUI DE AFECTAȚIUNE AL AVOCAȚILOR (RPA)
1. Înscrierea în RPA
Art. 14 – În RPA se înscriu, spre opozabilitate față de terți, elementele care compun patrimoniul afectat desfășurării profesiei menționate în actele de înființare/modificare a formelor de exercitare a profesiei, în cele întocmite pentru desfășurarea activităților profesionale în modalitățile de exercitare a profesiei prevăzute de Lege și Statutul profesiei de avocat (contractul de colaborare profesională, contractul de salarizare în interiorul profesiei), în declarații sau în alte acte relevante emise de formele de exercitare a profesiei sau de avocații titulari ai acestora.
Art. 15 – (1) După înscrierea în registrul propriu al formei de exercitare a profesiei a bunurilor care compun patrimoniul de afectațiune al respectivei forme de exercitare a profesiei, avocatul solicită baroului, prin cerere (Anexa 1-L), să înscrie aceste bunuri în RPA.
(2) Prevederile Art. 6 alin. (2) sunt aplicabile.
Art. 16 – (1) Cererea de înscriere în RPA trebuie să cuprindă:
a. numele și prenumele avocatului care solicită înscrierea;
8
b. denumirea şi sediul formei de exercitare a profesiei;
c. numele şi prenumele avocatului/avocaților titulari al/ai formei de exercitare a profesiei;
d. denumirea registrului pe format hârtie ținut de forma de exercitare a profesiei, în care sunt menționate elementele de patrimoniu;
e. identificarea bunurilor care constituie patrimoniul afectat exercitării profesiei, cu precizarea modului de dobândire (bunurile imobile sunt identificate în raport de datele înscrierii in cartea funciară ori prin elemente de identificare cât mai precise (suprafața, vecinătăți, coordonate geografice etc.), inclusiv conturile bancare (IBAN) deschise pe numele formei de exercitare a profesiei şi denumirea băncii/băncilor, fără indicarea sumelor din acestea;
f. observații făcute de avocatul care solicită înscrierea;
g. declarație pe propria răspundere că declarațiile cuprinse în solicitare corespund adevărului;
h. modalitatea prin care avocatul care solicită înscrierea solicită să i se transmită comunicările privind cererea de înscriere, cu indicarea adresei de email sau poștale
(2) La cerere se atașează, în format PDF, declarația scrisă a avocatului privind: (i) alcătuirea patrimoniului profesional la constituirea formelor de exercitare a profesiei, (ii) patrimoniul afectat exercitării profesiei, la începutul sau pe parcursul exercitării profesiei, indiferent de modalitatea de exercitare a acesteia, precum și (iii) actele de modificare a regimului patrimonial al bunurilor cu afectațiune profesională.
Art. 17 – (1) Dispozițiile art. 8 alin. (1) – (4) se aplică prin asemănare. Solicitarea de clarificări, dacă este cazul, se realizează prin utilizarea Anexei 1-M.
(2) Admiterea cererii de înscriere se pune în practică prin validarea de către administrator a cererii. Respingerea cererii de înscriere se comunică petentului prin adresă (Anexa 1-N), care se încarcă, împreună cu mențiunea „respins”, în aplicația informatică.
(3) Împotriva respingerii cererii de înscriere se poate formula contestație în termen de două zile de la comunicare. Contestația se soluționează de decanul baroului în termen de trei zile de la înregistrarea acesteia. Hotărârea decanului este definitivă, în sistemul organizat pentru administrarea și funcționarea registrului.
(4) Odată cu admiterea cererii de înscriere şi validarea informatică a acesteia, înscrierea primește un număr unic generat de aplicația informatică. Din acel moment, modificarea datelor înscrise nu mai este posibilă, cu excepția cazurilor de îndreptare a unor erori materiale, situație în care se va urma procedura de îndreptare a erorilor materiale prevăzută la Art. 19.
Art. 18 – RPA cuprinde următoarele informații publice, care pot fi accesate de orice persoană interesată:
a. Numele și prenumele avocatului care a solicitat înscrierea;
b. Numerele de înregistrare la forma de exercitare a profesiei;
c. Forma de exercitare a profesiei;
d. Denumirea actului în care sunt menționate elementele care compun patrimoniul profesional al avocatului (actul de înființare/modificare a formelor de exercitare a profesiei, cele întocmite pentru
9
desfășurarea activităților profesionale în modalitățile de exercitare a profesiei prevăzute de Lege și Statutul profesiei de avocat, declarație, alte acte relevante emise de formele de exercitare a profesiei sau de avocații titulari ai acestora);
e. Data actului (zi, lună, an);
f. Observații, dacă este cazul.
2. Îndreptarea erorilor materiale. Modificarea patrimoniului de afectațiune.
Art. 19 – (1) Cererea de îndreptare a unor erori materiale (Anexa 1-O) poate fi formulată de avocatul care a solicitat înscrierea sau titularul/titularii formei de exercitare a profesiei. La cerere se atașează, în format PDF, copia declarației de patrimoniu rectificată.
(2) Administratorul sistemului rectifică în sistemul informatic erorile materiale semnalate în termen de 10 zile de la data cererii de îndreptare.
Art. 20 – (1) În cazul în care, din orice cauză, intervin modificări în structura patrimoniului de afectațiune (adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unor elemente de patrimoniu, inclusiv a conturilor bancare) avocatul trebuie să solicite înscrierea modificării, sub sancțiunea inopozabilității modificării (Anexa 1-P).
(2) Administratorul sistemului operează în sistemul informatic modificarea solicitată în termen de 10 zile de la data depunerii/lansării cererii de modificare. Data cu care se operează modificarea, în cazul admiterii solicitării, este data depunerii/lansării acesteia.
3. Solicitarea unui extras din RPA
Art. 21 – (1) Titularul/titularii formei de exercitare a profesiei sau reprezentantul desemnat al acesteia are/au dreptul de a solicita administratorului sistemului, contra cost, transmiterea unui extras certificat al înscrierii în RPA a patrimoniului formei de exercitare a profesiei (Anexa 1-Q).
(2) Administratorul sistemului transmite extrasul solicitat în modalitatea precizată de petent în termen de 10 zile de la data plății taxei aferente.
Art. 22 – (1) De dreptul prevăzut la Art. 21 alin. (1) beneficiază, contra cost, şi terțul care poate justifica, prin indicarea temeiului legal, interesul de a primi un extras din RPA (Anexa I-R).
(2) În cazul în care cererea este admisibilă, administratorul sistemului comunică petentului cuantumul taxei pentru furnizarea informațiilor solicitate și contul bancar în care trebuie făcută plata/informații privind modalitatea de efectuare a plății în sistem on-line.
(3) După confirmarea efectuării plății, administratorul sistemului îl informează pe avocatul care a solicitat înscrierea atât cu privire la formularea cererii de furnizare a extrasului, cu precizarea identității petentului, cât și cu privire la răspunsul comunicat acestuia. Informarea se face în termen de 3 zile de la data efectuării de către petent a plății taxei de furnizare a extrasului (Anexa 1-S) și, respectiv, de la data comunicării extrasului către petent (Anexa 1-T). În termen de două zile de la informarea sa asupra solicitării terțului, avocatul are dreptul de a comunica administratorului
10
sistemului un punct de vedere asupra solicitării. Administratorul sistemului nu transmite terțului răspunsul privind solicitarea mai înainte de expirarea acestui termen.
SECŢIUNEA A III-A – DISPOZIȚII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 23 – La data punerii în funcțiune a aplicației informatice Registrele Naționale ale Avocaților Români, înscrierea în RPA a patrimoniului formelor de exercitare a profesiei deja constituite la această dată se face în compunerea actuală a patrimoniului acestora iar la cererea de înscriere se anexează declarația avocatului care solicită înscrierea, precum şi copia certificatului fiscal.
Art. 24 – Pentru barourile care, la data punerii în funcțiune a aplicației informatice „Registrele naționale ale avocaților români”, nu dispun de capacitățile/dotările tehnice/logistice, operațiunile prevăzute în prezentele Reguli de procedură vor fi realizate de U.N.B.R., contra plății taxelor aferente acestor operațiuni, până la data la care aceste barouri le vor putea asigura prin mijloace proprii.
Art. 25 – În cazul în care dotarea tehnică a U.N.B.R. şi, respectiv, a barourilor permite aceasta, plata taxelor aferente operațiunilor prevăzute în prezentele Reguli de procedură se face în sistem on-line.
Art. 26 – (1) Orice interogare RAA sau a RPA, realizată de administratorul sistemului, din oficiu sau în soluționarea unei cereri prevăzute de prezentele reguli de procedură, ori de avocatul care are acces la un registru în baza unui nume de utilizator și a unei parole se înregistrează automat în aplicația informatică.
(2) În urma interogării unui registru, aplicația informatică generează în mod automat rezultatul verificărilor, care cuprinde și data, ora, minutul şi secunda la care s-a efectuat interogarea.
Art. 27 – Tutorialul video privind lucrul pe portalul Registrelor naționale ale avocaților români face parte integrantă din prezentele Reguli de Procedură.
Art. 28 – Prezentele reguli de procedură se completează cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor naționale ale avocaților români.
11
Anexa 1 – A
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de înscriere în RAA
Subsemnatul, avocat………………………… (nume/prenume), titular al/ împuternicit al …………………… (forma de exercitare a profesiei) din cadrul Baroului ……………, solicit înscrierea în RAA a ……………………………….. (actul).
Fac următoarele mențiuni referitoare la actul sus menționat:
1. numele și prenumele avocatului/avocaților care a/au instrumentat actul menționat în cererea de înscriere (avocaților) care a(au) atestat actul menționat în solicitarea de înscriere: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
2. numărul din registrul pe format hârtie deținut de forma de exercitare a profesiei …………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
3. data actului în format zi/lună/an ……………………………………………………………;
4. numele și prenumele semnatarului/semnatarilor actului împreună cu celelalte elemente de identificare ale acestuia/acestora precum și, dacă este cazul, împuternicirea în baza căreia acesta/aceștia acționează:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
4. tipul de act după natura sa juridică, bunurile la care se referă (în cazul imobilelor cu identificarea acestora în raport de datele înscrierii in cartea funciară, ori prin elemente de identificare cât mai precise – suprafață, vecinătăți, coordonate geografice etc.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
5. Conținutul pe scurt al actului:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
12
6. Observații:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
8. modalitatea prin care solicit să mi se transmită comunicările privind cererea de înscriere și adresa de transmitere: (email/ poștă):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Depun atașat actul a cărui înscriere o solicit, în format PDF.
Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
13
Anexa 1 – B
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de clarificare
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către:
Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, formă de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă solicităm următoarele clarificări cu privire la cererea dumneavoastră de înscriere a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
14
Anexa 1 – C
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de respingere a cererii de înscriere
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către: Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă comunicăm că cererea dumneavoastră de înscriere privind actul …………………………………………………………………………………………………………………………………. a fost respinsă pentru următoarele considerente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
15
Anexa 1 – D
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de anulare a unei înscrieri în RAA
Subsemnatul:
……………………………. (nume și prenume, domiciliu, CNP) – în cazul persoanelor fizice
……………………………………….(denumire, sediu, CIF), reprezentată prin ………………………. (nume și prenume), în calitate de ………………………… (funcția) – în cazul persoanelor juridice
Avocat ……………….. (nume/prenume), titular al/împuternicit al ……………………………………………… (forma de exercitare a profesiei), cu sediul în …………………… (adresa) din cadrul Baroului …………….. – în cazul avocatului instrumentator
prin prezenta solicit anularea înscrierii în RAA a ……………………………….. (actul), înscris la nr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Temeiul anulării pe care o solicit este următorul:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Comunicările privind prezenta cerere solicit a mi se transmite prin ……………… email/poștă) la următoarea adresă: …………………………….
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
16
Anexa 1 – E
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de informare privind cererea de anulare
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către: Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Cu privire la înscrierea nr ……………………… vă informăm că a fost depusă cerere de anulare de către……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (identificarea petentului – nume/prenume/denumire/domiciliu/sediu).
Vă transmitem alăturat copia cererii de anulare sus menționată, cu rugămintea de a ne comunica în scris punctul Dumneavoastră de vedere în termen de cel mult 48 de ore de la primirea prezentei.
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
17
Anexa 1-F
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Subsemnatul:
……………………………. (nume și prenume, domiciliu, CNP) – în cazul persoanelor fizice
……………………………………….(denumire, sediu, CIF), reprezentată prin ………………………. (nume și prenume), în calitate de ………………………… (funcția) – în cazul persoanelor juridice
prin prezenta solicit verificarea existenței înscrierii în RAA a actului ………………………………………..
Consider că sunt îndreptățit să formulez prezenta cerere în temeiul:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (temeiul legal).
Solicit o copie scanată a actului, dacă se identifică existența acestuia. Da Nu
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
18
Anexa 1 – G
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de informare asupra cererii de acces la înscriere
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către:
Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă comunicăm că, referitor la înscrierea cu nr ……………………… a fost depusă cerere de informații de către………………………………………………………………………… (identificarea petentului)
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
19
Anexa 1 – H
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Certificat de confirmare a existenței înscrierii unui act juridic în RAA
Urmare solicitării formulate de Dvs., înregistrată sub nr ……….., certificăm prin prezenta că, din verificările efectuate î n RAA privind actul ………………………. au rezultat următoarele:
1. numărul și data înscrierii solicitării adresate registrului, alocate în mod automat de aplicația informatică;
2. numele şi prenumele avocatului (avocaților) care a(au) atestat actul menționat în solicitarea de înscriere;
3. data actului în format zi/lună/an;
4. numele şi prenumele autorului (părților ) actului;
5. tipul de act după obiectul său / bunul (bunurile) la care se referă , iar în cazul imobilelor identificarea lor în raport de datele înscrierii în cartea funciară, ori prin elemente de identificare cât mai precise (suprafața, vecinătăți, coordonate geografice etc. / prevederi esențiale pentru asigurarea opozabilității actului / observații);
6. observații – au fost/nu au fost cereri de rectificare/anulare și rezultatul acestora.
Prezentul certificat s-a taxat cu suma de ……………………. lei+ TVA/este scutit de taxă.
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
20
Anexa 1 – I
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Certificat privind inexistența înscrierii unui act juridic în RAA
Urmare solicitării formulate de Dvs., înregistrată sub nr ……….., certificăm prin prezenta că, din verificările efectuate î n RAA privind actul ……………………………………. nu s-a constatat existența unei înscrieri care să cuprindă elementele indicate în cererea formulată de Dvs.
Prezenta adeverință s-a taxat cu suma de ……………………. lei+ TVA.
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
21
Anexa 1 – J
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de îndreptare a unei înscrieri în RAA
Subsemnatul:
………………………………….. (nume și prenume, domiciliu, CNP) – în cazul persoanelor fizice
……………………………………….(denumire, sediu, CIF), reprezentată prin ………………………. (nume și prenume), în calitate de ………………………… (funcția) – în cazul persoanelor juridice
…………………………………. (nume/prenume), titular al/împuternicit al ……………………………………………… (forma de exercitare a profesiei), cu sediul în …………………… (adresa) din cadrul Baroului …………… – în cazul avocaților instrumentatori
Prin prezenta solicit rectificarea erorilor materiale cuprinse în înscrierea în RAA a ……………………………….. (actul), înscris la nr. ……………………………
Solicit rectificarea pentru următoarele considerente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
22
Anexa 1 – K
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de informare cu privire la cererea de îndreptare a unei înscrieri în RAA
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către:
Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Cu privire la înscrierea cu nr ……………………… vă informăm că a fost depusă cerere de îndreptare a erorilor materiale de către ……………………………………………………..……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..(identificarea petentului – nume/prenume/denumire/domiciliu/sediu).
Vă transmitem alăturat copia cererii de îndreptare sus menționată, cu rugămintea de a ne comunica în scris punctul Dumneavoastră de vedere în termen de cel mult 3 zile de la primirea prezentei.
Administratorul RAA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
23
Anexa 1 – L
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de înscriere în RPA a patrimoniului profesional
Subsemnatul avocat …………………………………. (nume/prenume), titular al/împuternicit al ……………………………………………… (forma de exercitare a profesiei), cu sediul în …………………… (adresa) din cadrul Baroului ………….,
prin prezenta solicit înscrierea în RPA a declarației de patrimoniu atașate.
Fac următoarele mențiuni referitoare la declarația sus menționată:
1. numele şi prenumele avocatului/avocaţilor titulari al/ai formei de exercitare a profesiei: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
2. forma de exercitare a profesiei ………………………………………………., Baroul ……………………….;
3. denumirea registrului pe format hârtie ținut de forma de exercitare a profesiei, în care sunt menţionate elementele de patrimoniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
4. declarația se referă la următoarele bunuri ce compun patrimoniul afectat exercitării profesiei:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(identificarea bunurilor care constituie patrimoniul afectat exercitării profesiei, cu precizarea modului de dobândire (bunurile imobile sunt identificate în raport de datele înscrierii in cartea funciară ori prin elemente de identificare cât mai precise (suprafața, vecinătăți, coordonate geografice etc.), inclusiv conturile bancare (IBAN) deschise pe numele formei de exercitare a profesiei şi denumirea băncii/băncilor, fără indicarea sumelor din acestea)
5. observații făcute de autorul solicitării de înscriere (dacă este cazul) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24
Depun atașat declarația de patrimoniu, care cuprinde toate semnele de identificare ale formei de exercitare a profesiei/avocatului (nume prenume, denumire, semnătură, ștampilă).
Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.
Solicit să mi se transmită comunicările privind cererea de înscriere la următoarea adresă (de email sau poștală): ……………………………………………………………………………………………………………………………… .
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
25
Anexa 1 – M
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de clarificare
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către:
Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă solicităm următoarele clarificări privind cererea dumneavoastră de înscriere a patrimoniului profesional:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Administratorul RPA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
26
Anexa 1 – N
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al actelor întocmite de avocați (RAA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de respingere a cererii de înscriere
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către: Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă comunicăm că cererea dumneavoastră de înscriere a patrimoniului profesional a fost respinsă pentru următoarele considerente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Administratorul RPA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
27
Anexa 1 – O
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de îndreptare a erorilor materiale în RPA
Subsemnatul avocat………………………… (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) …………………… din cadrul Baroului …………….. solicit îndreptarea următoarelor erori materiale cuprinse în declarația de patrimoniu înscrisă în RPA la nr…………………………………., după cum urmează:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Depun atașat declarația de patrimoniu rectificată.
Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
28
Anexa 1 – P
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de modificare a înscrierii în RPA
Subsemnatul avocat………………………… (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) …………………… din cadrul Baroului …………….. solicit modificarea înscrierii în RPA a declarației de patrimoniu înscrise în RPA la nr…………………………………., după cum urmează:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
29
Anexa 1 – Q
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de furnizare extras din RPA
Subsemnatul avocat………………………… (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) …………………… din cadrul Baroului …………….. , prin prezenta solicit un extras certificat de pe înscrierea în RPA a declarației de patrimoniu înscrise la nr…………………………………..
Ataşez dovada plăţii taxei aferente.
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
30
Anexa 1 – R
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Cerere de furnizare extras din RPA
Subsemnatul:
……………………………. (nume și prenume, domiciliu, CNP) – în cazul persoanelor fizice
……………………………………….(denumire, sediu, CIF), reprezentată prin ………………………. (nume și prenume), în calitate de ………………………… (funcția) – în cazul persoanelor juridice
prin prezenta solicit comunicarea unui extras certificat de pe înscrierea în RPA a declarației de patrimoniu înscrise la nr…………………………………..
Consider că sunt îndreptățit să formulez prezenta cerere în temeiul:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (temeiul legal).
Data ………………………………….
Semnătura ………………………………
31
Anexa 1 – S
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de informare asupra cererii de furnizare extras din RPA
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către:
Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă comunicăm că, referitor la declarația de patrimoniu înscrisă în RPA la nr……………….. a fost depusă cerere de furnizare a unui extras certificat de către…………………………………….. (identificarea petentului)
Administratorul RPA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
32
Anexa 1 – T
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților (RPA)
Nr. înregistrare ……………………..
Data…………………………
Ora……………………….
Adresă de informare asupra furnizării unui extras din RPA
Nr. de ordine a cererii
Data ……………………….
Către:
Domnul avocat …………………………… (nume/prenume, forma de exercitare a profesiei)
Baroul ……………
Prin prezenta vă comunicăm că, referitor la declarația de patrimoniu înscrisă în RPA la nr……………….. a fost furnizat un extras certificat din RPA către…………………………………….. (identificarea petentului)
Administratorul RPA
Nume/prenume ………………………….
Semnătură ………………………………….
33
Anexa 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018
TAXE*
1. Taxa UNBR, pentru acoperirea cheltuielilor UNBR privind realizarea aplicației informatice, cheltuielile de dezvoltare ulterioară a acesteia, cheltuielile de exploatare și mentenanță precum și cheltuielile legate de infrastructura necesară funcționării aplicației informatice care gestionează Registrele naționale ale avocaților români:
Nr. crt.
Natura cererii
Solicitant
Taxă procesare RAA/cerere
Taxă procesare RPA/cerere
1
Înscriere act/patrimoniu
avocat
gratuit
gratuit
2
Modificare/completare patrimoniu profesional
avocat

gratuit
3
Anulare înscriere act
avocat
2,50 lei

4
Anulare înscriere act
terţ
7,50 lei

5
Informaţii act
terţ
7,50 lei

6
Îndreptare erori materiale**
avocat
2,50 lei
2,50 lei
7
Îndreptare erori materiale
terţ
7,50 lei

8
Copie certificată act
avocat
2,50 lei

9
Extras certificat patrimoniu
avocat

2,50 lei
10
Extras certificat patrimoniu
terţ

7,50 lei
11
Informaţii act, extras patrimoniu
autorităţi judiciare sau fiscale ale statului
gratuit
gratuit
34
2. Cuantumul maximal al taxelor ce se pot stabili de barou pentru procesarea cererilor de cercetare a Registrelor în vederea eliberării de certificate sau înscrisuri, formulate de avocat, pentru uzul propriu sau al clientului:
Nr. crt.
Natura cererii
Solicitant
Taxă procesare RAA/cerere
Taxă procesare RPA/cerere
1
Înscriere act/patrimoniu
avocat
gratuit
gratuit
2
Modificare/completare patrimoniu profesional
avocat

gratuit
3
Anulare înscriere act
avocat
2,50 lei

4
Anulare înscriere act
terţ
7,50 lei

5
Informaţii act
terţ
7,50 lei

6
Îndreptare erori materiale**
avocat
2,50 lei
2,50 lei
7
Îndreptare erori materiale
terţ
7,50 lei

8
Copie certificată act
avocat
2,50 lei

9
Extras certificat patrimoniu
avocat

2,50 lei
10
Extras certificat patrimoniu
terţ

7,50 lei
11
Informaţii act, extras patrimoniu
autorităţi judiciare sau fiscale ale statului
gratuit
gratuit
_________________________
* La taxe se adaugă T.V.A.
** Taxa nu se datorează dacă eroarea materială este imputabilă operatorului sistemului informatic