Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA nr. 174 din 24 iunie 2021

HOTARAREA nr. 174 din 24 iunie 2021

 
Publicat in: 09 August  2021 (11:21:02)

  

În baza dispozitiilor art. 30 alin. (3) si ale art. 65 lit. v) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (în continuare, Lege),

Tinând cont de Hotarârea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 82/17-18 iulie 2020, prin care s-a aprobat „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”;

Constatând necesitatea modificarii/completarii pct. „2.4. In materia executarii silite:” din cuprinsul art. I lit. A din Ghid;

Având în vedere Hotarârea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017 privind înfiintarea Grupului de lucru privind onorariile minimale, astfel cum a fost completat prin Hotarârea Consiliului UNBR nr. 395/25.08.2018 si Hotarârea Consiliului UNBR nr. 412/07-08 decembrie 2018;

Consiliul UNBR, în sedinta din 24 iunie 2020,

H O T A R A S T E :

Art. 1 (1) Art. I, lit. A, Pct. 2.4 din Anexa la Hotarârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 - „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2.4. În materia executarii silite:

2.4.1. asistenta/reprezentare în procedura executarii silite cu caracter patrimonial – se aplica onorariul de la pct.2.2;

2.4.2. asistenta, reprezentare în procedura executarii silite cu caracter nepatrimonial – 1.760 lei;

2.4.3. contestatie la executare împotriva executarii silite însesi, având caracter patrimonial – se aplica prevederile pct.2.2;

2.4.4. contestatia la executare împotriva executarii silite având caracter nepatrimonial – 1.760 lei;

2.4.5. cereri de suspendare a executarii silite, respectiv a executarii provizorii – 880 lei;

2.4.6 cererile de întoarcere a executarii silite – 2.200 lei.

2.4.7 cereri privind recunoasterea executarii straine – 1.760 lei”.

(2) „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” se republica în Anexa la prezenta hotarâre, împreuna cu modificarile si completarile retinute prin prezenta hotarâre.

Art. 2 – Consiliul UNBR mandateaza Grupul de lucru înfiintat prin Hotarârea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sa analizeze si sa propuna reactualizarea cuantumului onorariilor prevazute în Ghidul orientativ al onorariilor minimale.

Art. 3 Prezenta Hotarâre se comunica membrilor Consiliului UNBR si se publica pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L  U. N. B. R.

 

~


Copyright 1872 - 2021 © Baroul Prahova