Curte de arbitraj


CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

  Art.1

1.1. Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților este o instituție permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor.

1.2. Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților ( denumită în continuare Curtea de Arbitraj) este organizată și funcționează în cadrul fiecarui barou, membru de drept al Uniunii Naționale a Barourilor din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, republicată, cu completările și modificările ulterioare, cu prevederile art. 185, art 251-264 din Statutul profesiei de avocat, precum și cu cele ale prezentului Regulament.

1.3. Sediul Curții de Arbitraj este la sediul baroului din fiecare municipiu reşedinţa de judeţ, respectiv la sediul baroului din municipiul Bucureşti.


CAPITOLUL II. COMPETENȚA CURȚII DE ARBITRAJ

  Art.2

2.1. Curtea de Arbitraj este competentă să soluționeze urmatoarele litigii profesionale dintre avocați, astfel:

2.1.1. dintre avocaţi cu privire la relaţiile profesionale dintre aceştia, inclusiv cele cu caracter patrimonial;

2.1.2. dintre avocaţi titulari ai formelor de exercitare a profesiei cabinete individuale și/sau cabinete individuale asociate/grupate, asociaţi și/sau foşti asociaţi în cadrul formelor de exercitare a profesiei asociative (SCA și/sau SPRL);

2.1.3. dintre avocaţi și formele de exercitare a profesiei;

2.1.4. dintre formele de exercitare a profesiei de avocat;

2.1.5. dintre avocaţii colaboratori, dintre aceştia și formele de exercitare a profesiei;

2.1.6. dintre avocaţii salarizaţi și formele de exercitare a profesiei;

2.1.7. care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercitare a profesiei;

2.1.8. litigii izvorîte din raporturile juridice care apar la încheierea, executarea sau încetarea contractelor de asistență juridică, cu excepţia celor privitoare la onorarii care ramân în competența Decanului Baroului, conform dispoziţiilor art. 132 din Statutul profesiei;

2.2. În situația în care litigiul profesional se naște între avocați membri ai unor barouri diferite, competența soluționării litigiului revine Curții de Arbitraj care a fost prima sesizată.Hotărârea U.N.B.R. nr. 394/31.03.2012

Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

HOTĂRÂREA U.N.B.R. nr. 1063/07.03.2015

Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor, prin modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 394/31.03.2012


Copyright 1882 - 2020 Baroul Prahova